Moduly DMS eDoCat

Poskytuje široké spektrum vestavěných funkcí, disponuje řadou rozšiřujících modulů s možností detailních zákaznických úprav.

 
+420 222 744 755
 
Certifikace ISO 9001

Moduly

Název moduluPopis Start BOX Standard Enterprise
Dokumentové typy

Základní klasifikace dokumentů prostřednictvím uživatelsky definovaných množin vlastností ke každému dokumentovému typu.

       
Datové prostory

Oddělené oblasti pro ukládání dat s odděleným řízením přístupu.

       
Předdefinovaná workflow

Funkce pro řízení oběhu dokumentů včetně poskytnutí žurnálu detailní historie. Sada 5 jednokrokových workflow s možností přidělit úkoly na skupinu uživatelů anebo jednotlivce:

Připomínkování – vývoj dokumentu uvnitř tvůrčího týmu. Tlačítko Úkol splněn.

       

Schválení – jakékoli jednokrokové schválení. Tlačítka Schvaluji, Schvaluji s připomínkou, Neschvaluji.

       

Seznámení – vzetí jakéhokoli dokumentu na vědomí. Tlačítko Seznámil jsem se.

       

Přezkoumání – přezkoumání platnosti dokumentu ke konkrétnímu datu. Tlačítka Beze změn, Přezkoumáno s přípomínkami.

       

Nový úkol – jednoduchý úkol na skupinu uživatelů nebo jednotlivce. Tlačítko Úkol splněn.

       
Řízení přístupových práv

Přidělování rolí uživatelům a skupinám, řízení přístupových práv k jednotlivým objektům v DMS – složkám a dokumentům.

       
Elektronické spisy

Funkce sloužící ke spojování souvisejících dokumentů prostřednictvím vzájemného prolinkování pomocí shodných hodnot vlastností anebo obousměrným linkem.

       
Přílohy

Možnost připojování příloh pevně svázaných s konkrétním dokumentem.

       
Automatické vyplňování hodnot

Automatické přidělení dokumentových typů a doplnění hodnot ve vlastnostech na základě umístění v konkrétní složce včetně dědění vlastností do podložek. Možnost hromadné změny hodnot.

       
Fulltextové hledání

Hledání napříč veškerým obsahem pomocí fulltextových dotazů.

       
Strukturované hledání

Kombinace hledání napříč veškerým obsahem pomocí fulltextových dotazů a omezení dotazu na definovanou třídu dokumentů.

       
Globální vlastnosti

Funkce dostupná ve strukturovaném hledání sloužící k nalezení dokumentů napříč celou databází na základě globálně dostupných hodnot ve vlastnostech.

       
Online/Offline editace

Přímá editace souborů v Microsoft Office (online/offline) a Google Docs (jen online).

       
Verzování

Evidence historických verzí dokumentů a hodnot ve vlastnostech dokumentů.

       
Notifikační centrum

Funkce pro notifikaci na dokument v termínu, včetně uživatelsky definovaných podob notifikací (HTML šablony zpráv, souhrnné notifikace apod.)

       
Kaskádové štítky

Filtrování dokumentů prostřednictvím inteligentního provázaného štítkování.

       
Šablony

Vytváření dokumentů a pevných složkových struktur z předem připravených šablon.

       
Evidenční číslo

Přiřazení unikátního ID dokumentu.

       
Externí linkování

Vydávání obsahu prostřednictvím neměnného linku.

       
Rozšířená autentizace

Odstranění dvojí autentizace při online editaci v případě, že uživatel není přihlášen prostřednictvím doménového účtu

       
Generátor dokumentů

Plná kontrola klienta nad generováním dokumentů z vyplněných formulářových dat ze šablon v MS Word.

       
Model manažer

Nástroj pro tvorbu dokumentových typů vlastními silami na straně klienta.

   
Robotizace eDoCat RPA

Možnost definovat si vlastní roboty pro vytváření a automatické spouštění jednotlivých na sebe navazujících workflow včetně variantního průběhu na základě hodnot ve vlastnostech dokumentu.

   
Skartační řízení

Komplexní pokrytí procesu skartace dokumentů včetně procesů schválení skartační dávky, protokolů o skartaci, vazby na archiv apod.

     
Matice práv

Centrální panel pro globální řízení uživatelských práv nad celou databází v matici složka/skupina. Zvyšuje přehlednost o nastavení přístupových práv.

     
Easy upload

Centrální panel pro vkládání dokumentů s možností vynutit dokumentový typ a vyplnění povinných vlastností před uložením dokumentu do databáze. Představuje zásadní zjednodušení pro vkládání dokumentů.

     
Synchronizace s adresářovou službou

Synchronizace s Active Directory, popř. jinou adresářovou službou podporující technologii LDAP.

     
Libre Office, Open Office

Integrace s Libre Office anebo s Open Office za účelem online/offline editace

     
Inline editace

Úprava hodnot ve vlastnostech ve formuláři s náhledem dokumentu.

     
Datové kvóty

Možnost nastavení maximální velikosti datového obsahu složky.

     
Řízená dokumentace

Kompletní řešení řízené dokumentace v souladu s rodinou norem ISO.

     
Distribuční listy

Spouštění workflow Seznámení s dokumentem hromadně v jednom kroku při nástupu nových zaměstnanců nebo při aktualizaci interního dokumentu.

Pozn.: Vyžaduje modul Řízená dokumentace

     
Auditní modul

Detailní protokol operací jednotlivých uživatelů s možností exportu do externích analytických nástrojů.

     
Oslabení administrátora

Zamezení IT administrátorům v přístupu k obsahu bez dopadu do jeho schopností nastavovat a udržovat potřebná systémová nastavení.

     
OCR modul

Integrované OCR postavené na ABBYY OCR engine.

   
Datové schránky

Synchronizace obsahu ISDS.

     
Registr smluv

Publikování smluv v ISRS.

     
Účetní firma
Koncern

Rozšíření DMS eDoCat o multilicenční model umožňující uživatelům z řad dceřiných/sesterských firem, resp. klientů použít eDoCat, fyzické oddělení datových prostor jednotlivých klientů, role key account manager dohlížející nad prostory určené skupiny klientů, reporting.

     
Důvěryhodné úložiště

Modul dlouhodobého důvěryhodného uložení v rámci DMS eDoCat je navržen tak, aby podporoval plnění legislativních požadavků v organizaci jako jsou Nařízení EU eIDAS a GDPR, shodu s požadavky zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 
Ověření elektronického podpisu

Kompletní funkcionalita ověřování uznávaných podpisů, pečetí a časových razítek v dokumentech ukládaných ve formátu PDF s certifikáty CZ autorit.

 
Strukturované vytěžování dat

Vytěžování indexovaných dat ze strukturovaných nebo polostrukturovaných dokumentů se strojovým vyplněním hodnot ve vlastnostech.

 
eDoCat API+

Platforma pro plnou obousměrnou integraci DMS eDoCat s informačními systémy třetích stran.

Jako příklad lze uvést naše reference s jednodušší integrací na účetní software Pohoda, anebo rozsáhlé integrace na ERP systémy prostřednictvím externích integračních platforem např. Helios, anebo SAP.

 
    Zahrnuto v základní ceně edice
    Možnost získat za poplatek

DMS eDoCat stojí na platformě Alfresco Community Edition.

Jste manažer kvality?

Pokud jste odpovědní za řízenou dokumentaci, nepřehlédněte zejména moduly Řízená dokumentace a Distribuční listy.

 

Chci zjistit víc

Odpovídáte za ekonomické agendy?

S modulem pro strukturované vytěžování dat zrychlíte proces zpracování přijatých faktur, znatelně snížíte podíl lidské práce a tedy i chybovost.


 

Chci zjistit víc

Nenašli jste, co hledáte?

eDoCat si můžete rozšířit o vaši vlastní sadu funkcí.

 

Stačí říct